بخش ارتوپدي يك

رياست بخش:

دكتر محمد حسين جمشيدي
استاديار تمام وقت دانشگاه

تلفن ارتباط مستقيم

38026100

38026111

سرپرستار:

 آقاي محمد حسين چابكي
 
بیماران بستری در بخش شامل 3گروه هستند:
 • گروه اول : بیماران ترومايی که بطور مستقیم از درمانگاه اورژانس یا درمانگاه تخصصی به علت تصادف ¸ سوانح حین کار¸ زمین خوردگی وسقوط دچار انواع جراحات مرتبط با اندامها یا شکستگی در اندامها شده اند.
 • گروه دوم : بیماران الکتیو که از مطب پزشک به علت عوارض پس از جراحی یا درمان نیاز به بستری پذیرش میشوند.
 • گروه سوم : بیماران انتقالی از سایر بخشها که از سایر سرویسها مرخص شده وفقط تحت نظر ارتوپد می باشند .

 

فعالیتهای عمده درماني:
 پذیرش بیماران از درمانگاه اورژانس ¸ درمانگاه تخصصی ¸ مطب پزشکان وانتقالی از سایر بخشها که در تمام شیفتها اعم ازصبح ¸ عصر وشب وحتی ایام تعطیل انجام میشود.

● مراقبتهای حین بستری از بیماران شامل تعویض پانسمان روزانه ¸ استفاده از پانسمانهای نوین طبق دستور پزشک جهت بهبود زخم ¸ مراقبت و اجرای صحیح تراکشن بیمار و پیشگیری از ایجاد زخم بستر در بیماران بی حرکت

ویزیت روزانه پزشکان متخصص ارتوپدطبق برنامه زمانبندي شده انجام مي شود.همچنين ساير پزشكان متخصص(جراح عمومي-عروق- ارولوژي- چشم- داخلي –عفوني و قلب بعنوان پزشك مشاور بيماران را در صورت نياز ويزيت مي كنند.

● عمل های جراحی سرپایی و درمانهای بدون نیاز به بیهوشی طولانی (دررفتگی ها - گچگیری- انجام سوچور جراحات سطحی و...)در اتاق عمل گچگیری در 2 شیفت عصروشب هرروز حتی ایام تعطیل توسط رزیدنت ارتوپد کشیک انجام مي شود.

● عمل های جراحی كه نیاز به بیهوشی طولانی و کار گذاشتن انواع پروتز دارند در اتاق های عمل ارتوپد روزانه بغیر از شنبه ها و پنجشنبه هاو ایام تعطیل بصورت هرروز یک استاف از ساعت 7و30دقیقه صبح تا7و30دقیقه بعد از ظهر انجام مي شود.

● پیگیری انجام آنژیوگرافی عروق ¸ MRI ¸ اسکن هسته ای قلب ¸ECG ¸ گرافی ¸ سی تی اسکن و سونوگرافی در صورت نیاز بیماران

فعالیتهای عمده آموزشي:
 • آموزشهای بدو پذیرش ¸ حین بستری وهنگام ترخیص بیماران در بخش توسط پرستار مربوطه بصورت چهره به چهره و دادن پمفلت.
 • ارائه کنفرانسهای درون بخشی بصورت ماهیانه جهت افزایش مهارت و بازآموزی پرسنل بخش.
 • باتوجه به آموزشی بودن بیمارستان سالیانه تعدادی رزیدنت ارتوپد طبق نیاز دانشگاه جهت گذراندن دوره تخصص در این بخش آموزش مي يابند.

 

خدمات قابل ارائه در بخش:

 • زنگ احضار پرستار بالای تخت همه بیماران که در صورت نیاز به رائه خدمات میتوانند از آن استفاده کنند.
 • توجه کامل سرپرستار و مسئولین شیفتها به پیگیری انجام کلیه اقدامات درمانی درخواست شده برای
 • بیماران اعم از ویزیت¸انجام آزمایش¸ انجام گرافی و...
 • ارائه خدمت رسانی به بیماران آماده عمل شامل : آمادگیهای قبل و بعد از عمل
 • اجرای صحیح پروسه دارو درمانی
 • رعایت کلیه حقوق بیمار طبق چارت منشور حقوقی بیمار
 • رسیدگی و پیگیری سرپرستار بخش نسبت به شکایات مطرح شده توسط بیماران و همراهیان جهت ارائه خدمات بهتر.
 • نظارت کامل سرپرستار و مسئولین شیفتها بر انجام خدمات ارئه شده توسط پرستاران ¸ کمک بهیاران و نیروهای خدماتی.
قوانین بخش:
 • جلوگیری از ورود وسائل اضافی شامل پتو¸بالش¸ لباس شخصی و...به بخش توسط همراهی جهت پیشگیری و کنترل عفونت و تآمین وسائل مورد نیاز بیمار توسط بخش
 • ارائه برگه همراهی 24ساعته توسط سرپرستار بخش جهت بیماران نيازمند به همراهي در صورت تمايل همراهيان بيمار صادر مي شود.
 • قرار دادن مواد غذایی بیماران در یخچال اتاق و عدم استفاده از نایلون مشکی در یخچال
 • کامل کردن مدارک لازم مورد نیازو مورد درخواست منشی بخش در پرونده درطول مدت بستری جهت پیشگیری از ازدحام بی مورد و کاهش استرس بیماران هنگام ترخیص.
 • ساعات مراجعه به حسابداری جهت ترخیص از ساعت 14تا 22 هر روزحتی ایام تعطیل می باشد.
 • رعایت سکوت و آرامش ورعایت بهداشت و پاکیزگی اتاق توسط بیماران و همراهیان
 • ساعت ملاقات هر روز حتی ایام تعطیل از ساعت 14و30 تا 15و30 می باشد.غیر ساعات ملاقات فقط همراهیان دارای برگه 24 ساعته حق ورود و خروج به بخش راطبق ضوابط بيمارستان دارند.