مسئول :

دكتر اصغر مافي ن‍ژاد

مرتبه علمی:

متخصص اناتوميكال وكلينيكال پاتولوژي

Mafinezhada1[@]mums.ac.ir  

مسئول فني :

051-38026324   

مدير فني:

051-38026322

فاکس:

051-38026323

                               مدير فني: رابط آموزشي:
نام و نام خانوادگی:  مطهره فرشیدفر طاهره رجبعليپور
مرتبه علمي:  كارشناس آزمايشگاه كارشناس آزمايشگاه
رشته تحصيلي:  علوم آزمايشگاهي علوم آزمايشگاهي
پست الكترونيك: FarshidfarM1[@]mums.ac.ir       

RajabAT1[at]mums.ac.ir    

 درباره آزمایشگاه : 

آزمايشگاه سوانح بيمارستان شهيد كامياب بطور 24 ساعته جهت بيماران بستري و اورژانسي فعال مي باشد و در شيفت صبح به ارائه خدمات به بيماران سرپائي غير اورژانسي نيز مي پردازد.

آزمايشگاه سوانح بيمارستان شهيد كامياب سه بخش كلينيكال ، آناتوميكال و بانك خون مي باشد.

 عناوین آزمایش های در حال انجام در بخش کلینیکال:

1. بيوشيمي و يونوگرام : قند – اوره – كراتي نين – كلسترول – تري گليسريد – HDL – LDL– آنزيمهاي كبدي – تروپونين I– آميلاز – پروتئين توتال سرم – آلبومين - CPK– LDH– CKmb– كلسيم – فسفر – اسيد اوريك – سديم – پتاسيم – كلر – منيزيم – كلسيم يونيزه

2. سرولوژي : رايت – ويدال – كومبس رايت – 2ME - CRP– RF– ASO– RPR- گراويندكس

3. هماتولوژي و سيلان و انعقاد : CBC– گروه خوني – سديمان – شمارش رتيكولوسيت – PT - PTT– فيبرينوژن –D-Dimer– مورفولوژي خون محيطي – سيلان – انعقاد – Hb A1C

4. ايمونولوژي و هورمون شناسي : HIV(Ag&Ab) - HCV Ab – HBS Ag – HBS Ab – HTLV1 – T3 – T4 – TSH

 T3 uptake – HBC Ab - -HCGβ

5. ميكروبشناسي : كشت و آنتي بيوگرام نمونه هاي ادرار ، زخم ، واژن ، ترشحات ريه ، حلق ، مدفوع ، خون ، مجرا ، مايعات استريل بدن ( , CSFآسيت ، پلور ، مفصل و... ،) آبسه ها و...

تهيه اسمير مستقيم از نظر BK، قارچ ، سالك و ...

6. كامل ادرار و انگل شناسي : آزمايشات بيوشيمي و ميكروسكوپي ادرار ، آزمايشات ادرار 24 ساعته ، پروتئين بنس جونس ، بررسي نمونه هاي مدفوعي از نظر انواع تك ياخته ها و تخم انگل و جستجوي خون مخفي

7. گازومتري

 عناوین آزمایش های در حال انجام در بخشآناتومیکــال:

cytology- surgical

عناوین فعالیت های در حال انجام در بانک خون:

1. آزمایش کراس مچ

2. تهیه و تحویل فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران بستری در بیمارستان

 

راهنمایی به بیماران
رعایت ناشتایی در آزمایشهای مختلف
نحوه صحیح جمع آوری نمونه ادرار جهت بررسی مستقیم کشت
نحوه صحیح جمع آوری مدفوع
نحوه صحیح جمع آوری نمونه جهت بررسی خون مخفی در مدفوع

نحوه آزمایش قند 2 ساعت پس ازغذا