مسئول واحد : مریم جعفریان           jafarianmr5[@]mums.ac.ir

کارشناس واحد :  مصطفی کریمی             karimifm1[@]mums.ac.ir

تلفن مستقیم :  38026168-051

تلفن داخلی:                        168

 
 

معرفی واحد

بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند . در این راستا عوامل محیطی همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ،‌هوا، غذا و ... باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ،‌ به بهبود بیماران نیز کمک نماید.

با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه ، ‌رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.

از این رو بهداشت محیط بیمارستانها رابطه مستقیمی با میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی داشته که رعایت این امر به عهده بخش خدمات و نیز پرسنل شاغل می باشد. با توجه به واگذاری خدمات به بخش خصوصی و پایین بودن سطح آگاهی افراد به کار گمارده شده نسبت به خطرات کاری موجود در راستای کاهش عفونتهای بیمارستانی آموزش از جایگاه ویژه ای برخوردار می گردد.

شرح وظایف

1- هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه

2- پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط

3-برنامه ریزی ، نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان

4- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف

5- نظارت و مداخله درعقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی ، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

6- کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

7-نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

8- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

9-کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز مبارزه با بندپایان و مبارزه با جوندگان و بندپایان و حشرات موذي. با توجه به اهمیت بندپایان و جوندگان در انتقال و انتشار بیماریها به انسان مبارزه با آنها به طرق ذیل صورت می گیرد :

روش فیزیکی

روش شیمیایی

روش بیولوژیک

روش فیزیکی :  بصورت پرکردن گودال ها ، زهکشی ، و نصب توری

روش شیمیایی : استفاده از سموم در پاکسازی محیط

استفاده ازموجودات زنده و دشمنان طبیعی در کاهش حشرات و موجودات موذی

10- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاك کننده بیمارستان

11- اقدام الزام در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – کاله – دستکش ماسك – چکمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش )و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود و برنامه ریزی نظارت و پیگیری اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده هوا و سرصدا

13 - پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط

14-نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك کننده مناسب ونهایتا “ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده توضیحا“ درکاربرد موادضدعفونی کننده بایستی دقت الزام درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود .

15- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

16- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کامل  قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

17- ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین

18- بطورکلی نظارت و کنترل الزام بهداشتی برکلیه بخش ها – همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظایف سازمانی تعیین شده

19- بهداشت محیط کار نظارت بر محیط های کار از جمله مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و بخش های اداری ، درمانی ، کلینیک و محوطه و کنترل وضعیت بهداشتی واحدهای فوق از وظایف واحد بهداشت محیط می باشد.

20- آموزش بهداشت : استفاده از دانسته های زیستی ، بهداشتی و اجتماعی و تربیتی برای کار با مردم به منظور ایجاد تغییر رفتار در آنها در جهت بهبود سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آنان که توسط مربیان بهداشت و با استفاده از وسایل کمک آموزشی انجام می گیرد . گروه هدف شامل کلیه همکاران اداری ، درمانی و خدمات وسایر گروههای شغلی می باشد . برگزاری کلاس های آموزشی برای همکاران رده های مختلف بر اساس نیازسنجی های صورت گرفته انجام می شود .

برنامه آموزش


برنامه بازدید

 

 

پمفلت های آموزشی

برنامه پژوهشی

دستورالعمل ها

بخشهای بیمارستانی