مسئول واحد:

خانم ميزبان

پست الکترونیک: MizbanM1[at]mums.ac.ir

 

پذيرش : 9- 38026228 آمار: 38026137

بررسي پرونده : 1-38026150 بايگاني : 38026166


اطلاعات پزشکی را جریان حیاتی سیستم ارائه مراقبت بهداشتی و درمانی می دانند، زیرا مدارک پزشکی حاوی
اطلاعات پزشکی است که کلیه جنبه های مراقبت را بیمار توصیف می کند. در عصر تکنولوژی اطلاعات و ا طلاع رسانس مدارک پزشکی به مهم ترین و غنی ترین منابع اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی محسوب می شود که مبتنی بر واقعیات علم پزشکی است که با رعایت اصول و قوانین مستند سازی و کاربرد روش های علمی و ذخیره سازی حفظ و نگهداری و بازیابی سریع اطلاعات در کاربرد های آموزشی و پژوهشی علم پزشکی نقش مدارک پزشکی در اجرای تحقیقات بالینی اهمیت خود را بیش از بیش آشکار می سازد. پس با نگرشی جامع بر مدارک پزشکی مطرح می شود


مهمترين اقدامات اين واحد در سال 95 به شرح ذيل مي باشد:

  1. ثبت كليه پرونده هاي مجروحين جنگي جنگ تحميلي ايران و عراق در برنامه HIS و اسكن تمامي اوراق پرونده
  2. ثبت كليه كارتهاي ايندكس بيماري سالهاي 1357- 1387 در برنامه HIS
  3. ايجاد بايگاني راكد در بيمارستان
  4. اسكن و امحاء و جابجايي 122 هزار پرونده اسكن شده به بايگاني راكد

مکاتبات قانونی:

اطلاعات بهداشتی و درمانی مستند موجب می شود تا در موقع بروز مشکلات بتوان از بیمار ،ارئه دهندگان مراقبت بهداشتی درمانی و موسسات درمانی حمایت کرد.بیمار بر طبق ضوابطی قادر به دریافت سوابق بالینی خود جهت موسسات مختلف پزشکی قانونی،ادارات بیمه و یهزیستی ، سربازی و ... می باشد که در این صورت با آوردن نامه از این موسسات و یاتنظیم درخواست کتبی این کار انجام می گیرد.

کلیه درخواست ها و نامه ها به رویت مدیر بیمارستان و یا مدیر امور مالی رسیده و امضا می شود و در سیستم دبیرخانه بیمارستان نیز ثبت می گردد.لازم به ذکر است که نامه های مربوط به بنیاد جانبازان،بسیج و ارائه مدارک جهت معافیت خدمت سربازی باید به امضای حراست بیمارستان نیز برسد. برگ پذیرش، خلاصه پرونده، شرح حال، شرح عمل و تروماتولوژی پزشکی قانونی به صورت فتوکپی برابر با اصل شده به بیمار ارائه می شود.

بایگانی و نگهداری پرونده پزشکی

يك سری قوانین و مقررات در بیمارستان ها و سایر موسسات مراقبتی وجود دارد که حاکی از آن است که پرونده پزشکی به دلیل اهمیت و کاربردی که دارد ( از نظر علمی و پژوهشی،قانونی، تداوم مراقبت و... ) با یک نگهداری شود. به عنوان مثال در نگهداری مدارک پزشکی بیماران و سانحه دیدگان و گروه های مختلف در جامعه که دچار آسیب های جسمانی و معلولیت هستند آمارهای مفید و ارزنده ای وحود دارد که می تواند برای یرنامه ریزان و مجریان حکومت مفید باشد. همچنین ارائه پرونده به رزیدنت ها، انترن ها برای کنفرانس.برای تهیه مقالات آموزشی – برای نوشتن پایان نامه ها و تحقیقات در موارد لزوم.

واحد بایگانی جاری:در دسترس ترین فضا و فضای فعال جاری ترین پرونده هایی که در حال حاضز بیشتزین مراجعه به آنها صورت می گیرد.بایگانی راکد: محل نگهداری پرونده های 10 تا20 سال پیش و پرونده هایی که مراجعه به ندرت دارد و جایی که فضای در دسترسی کمتر را می گیرند.

بررسی کمی: در بررسی کمی پرونده را از نظر کمیت بررسی می کنیم. نوشته شدن و یا نوشته نشدن داده ها و یا بود و نبود گزارشات لازم

بررسی کیفی:در ارتباط با کیفیت سبک اطلاعات یعنی پیوستگی و توالی منطقی بین داده های موجود است که باید به گونه ای باشد که دقیقا به کار انجام شده اشاره کند که دقت، صحت، صراحت در آن دخالت دارد.

واحد کدگذاری:

کلیه فعالیت های مراقبت بیمار و به طور کلی داده های مراقبت بهداشتی که در پرونده بیمار ثبت می شود بسته به سیاست داخلی بیمارستان مورد آنالیز قرار می گیرند. تعیین و ثبت کد بیماری و اعمال جراحی بررسی پرونده بیمار بر اساس تشخیص نهایی بیماری از کتاب جهت کد گذاری تشخیص های پزشکی و از جلد دوم جهت کد گذاری اقدامات پزشکی استفاده می شود. کد گذاری پرونده های پزشکی فرآیند دستیابی و بازیابی پرونده پزشکی بیماران با توجه به بیماری، اقدامات درونی و اعمال جراحی و همچنین علل خارجی حادثه یا بیماری را متعدد می سازد.

واحد پذیرش:

-پذیرش سرپایی و بستری بیماران

-نوبت دهی بیماران بر اساس برنامه اتاق عمل و ظرفیت بخش ها

-ارتباط و هماهنگی با واحد مدارک پزشکی در خصوص تایید برخی از اعمال جراحی بیماران تحت پوشش بیمه

-انجام هماهنگی لازم جهت جا به جایی و انتقال بیماران از بخشی به بخش دیگر

-هماهنگی و ارتباط با پزشکان جهت نوبت دهی صحیح و بستری بیماران و جلوگیری از کنیل شدن اعمال جراحی

-هماهنگی و ارتباط با اتاق عمل جهت برنامه اتاق عمل پزشکان و مدت زمان جراحی آنها

-راهنمایی بیماران جهت به همراه داشتن مدارک مورد نیاز و انجام اقدامات پاراکلینیکی قبل از بستری شدن

-اخذ نامه های مورد نیاز از بیماران یا سرپرست قانونی آنها

-ارتباط مداوم و مستمر بت بخش ها جهت اطلاع از آخرین وضعیت تخت های موجود

-ارتباط و هماهنگی لازم با مسئول پذیرش و مدارک پزشکی در خصوص اطلاع از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده جهت تشکیل پرونده و بستری بیماران


واحد آمار:

-تهیه آمار روزانه و ماهیانه فعالیت های کلیه بخش هاي بیمارستان

-تهیه آمارهای سالانه بیمارستان

-تهیه آمارها برای تعیین بودجه بیمارستان

-تهیه آمار تخت های اشغال شده بخش ها

-ترسیم نموداری از آمار فعالیت های بخش های بیمارستان

-ترسیم نموداری از تعداد تصادفات رخ داده در سال

-ترسیم نموداری ار آمار مرگ و میر در سال

-آمار تعداد بیمار در ابتدای سال، تعداد بیمار موجود در آخر سال

كميته مديريت اطلاعات سلامتتصاویری از قسمت های مختلف واحد مدارک پزشکی