سمت
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
تلفن ارتباط مستقيم
رئيس اداره حسابداري
آقاي علي ايماني راد
38513545
معاون دفترداري
آقاي قاسم هوشيار
HoshyarGh1@mums.ac.ir
38520026
حسابدار مسئول
آقاي محمد حدادزاده
HadadzadeM1@mums.ac.ir
38520026
حسابدار مسئول
خانم مريم باراني راد
BaraniRadM1@mums.ac.ir
38026136
حسابدار
خانم طيبه ابراهيمي
EbrahimiT2@mums.ac.ir
38026138
حسابدار
خانم فاطمه كرماني كلاته سالاري
KermaniF1@mums.ac.ir
38026134
حسابدار
آقای  محمد رضا کاووسی
 Kavousimr1@mums.ac.ir
38026139
به نام خداي حسابگر و حسابساز و حسابرس و حسابدار زمين و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او كه افتتاحيه و اختتاميه همه حساب ها و كتابهاست. ترازش هميشه موزون است و موجودي هايش هميشه در فزون. مطالبات مشكوك الوصولي ندارد چه اينكه كسي از قدرت لايزال او نمي تواند بگريزد. استهلاك انباشته محاسبه نمي كند گويا كه در حوزه حسابداري او چيزي بي ارزش نمي شود. به كسي ماليات نمي دهد و از كسي به ناحق چيزي نمي گيرد، نه سهامي است و نه تضامني. هيچ شراكتي با كسي ندارد تك مالكي است و بي رقيب. هيچ تلفيق و ادغام و تركيبي در حوزه شخصيتش تعريف شدني نيست. حسابداري تورمي ندارد و درد نظرش ارزشها تغيير ناپذيرند. حسابداريش آنقدر خالص است كه دوره مالي در آن تعريف ناشدني و واحد پولي در بي معناست. شخصيتش حوزه محدودي ندارد و ازل و ابد را در بر مي گيرد. تداومش يك فرضيه نيست يك فرض و حقيقتي محض است. مديريتش حسابداري است و حسابداري اش مديريت كه بر مدار عدالت است
و به مثقال و ذره هم ميرسد و چيزي در آن از قلم نمي افتد. فضل و بخشش اوست كه بر مدار اهميت مي چرخد و سرمايه بندگان اميدواري به اوست. و همان است كه رهايي بخش آنان از حساب و كتابش خواهند بود، از آنجا كه مستجاب مي گرداند دعاي برترين انسان ها را در حق همه عالم كه الهي عاملنا به فضلك و لا تعاملنا به عدلك.
قوانين و بخش نامه ها
راهنماي آئين نامه معاملات
فرآيندها