مترون بيمارستان:

مرضيه آذرفزا

 

كارشناس پرستاري

AzarfazaM2[@]mums.ac.ir

  تلفن :

051-38026247 , 051-38026235 , 051-38026231

 

  مديريت:

مديريت علم و هنر متشکل کردن ،هماهنگ نمودن و رهبري و کنترل فعاليتهاي دسته جمعي براي رسيدن به هدف يا هدفهاي مشترک است .

مديريت پرستاری مجموعه اي از عناصر مرتبط به هم و به عبارت ديگر يک سيستم هماهنگ کننده است و اين هماهنگي بايد بين فعاليت ها ، امکانات و تجهيزاتي انجام مي گيرد که همه در جهت مراقبت از بيماران به کار مي آيند.

مديريت پرستاري سطوح مختلفي را در هرم سازماني دارا است .
 
رئيس بيمارستان  ›››  مدير پرستاري ›››  سوپرايزران ›››  سرپرستاران
 

  فعالیتهای واحد دفتر پرستاری :

 1.  نظارت و ارزشیابی بخش ها و واحدهای تحت سرپرستي
 2. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های مصوب داخلی و كشوری 
 3. نظارت وكنترل بر برنامه ریزی پرسنل و توزیع مناسب نیرو در بخشها براساس نوع وتعدادبیماران
 4.  نظارت بر کیفیت ارائه خدمات درمانی ومراقبتي به بيماران دربخش هاICU ,
 5.  پیش بینی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پرستاری در تمامی رده ها.
 6.  بیماریابی وکنترل عفونت های بیمارستانی در بخشهاتوسط سوپروایزر کنترل عفونت.
 7.  تدوین و اجرای دوره های آموزشی كوتاه مدت و بلند مدت 
 8.  انجام بازدید های نظارتی سوپروایزران بالینی ،آموزشی وکنترل عفونت در شیفت های مختلف 
 9. تهیه و تدوین دستورالعمل های منطبق با استاندارد در جهت ارتقاء كیفیت خدمات پرستاری
 10.  رسیدگی به مسائل و مشكلات روزمره پرسنل بخش و پرستاران 
 11.  بررسی گزارشات پرستاری در پرونده ها و دفاتر گزارش 
 12.  تکریم ارباب ورجوع و پاسخگویی به مسایل و مشكلات بیماران و خانواده آنها
 13.   همکاری با مددکاری در جهت رفع مشکلات مددجویان
 14.  نظارت برتكمیل پرونده هاي بهداشتي پرسنل بخش 
 15.  گرفتن گزارش از سرپرستاران بخش های مختلف به صورت كتبی يا شفاهی در موارد خاص ؛حل مشكلات بخشها ودر صورت لزوم ارجاع به مسئولين پالاتر.
 16.  همکاری با مدیریت در جهت اتخاذتدابیرفرهنگی- رفاهی پرسنل
 17.  کنترل پرسنل واحد های پرستاری از نظر حفظ حجاب ورعايت شئونات اسلامی
 18.  شركت دركمیته های بيمارستاني.
 19.  تطبیق وهماهنگی امور بیمارستانی با توجه به استانداردهای بیمارستانی 
 20.  ارزشیابی مستمر بخشها بر اساس چك لیست مصوب 
 21.  رهبری وهدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی 
 22.  اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهكارهای اساسی در جهت ایجادو تقویت انگیزش در پرسنل بخش 
 23.  نظارت برارزشیابی سالانه پرسنل پرستاری بخشها وانجام ارزشيابي مسئولين واحد هاي پرستاري
 24.  آموزش به نیروهای جدید الورود 
 25.  ارسال آمار نیروهای رسمی، پیمانی، طرحی و قراردادی، اضافه كار و مأمور داخل وخارج مركز به معاونت درمان دارو 
 26.  ارائه آمار كلی به ستاد درمان و حوادث اضطراری.