--

عفونت بیمارستانی (Nasocomial Infections) به عفونتی اطلاق می شود که بیمار در زمان بستری بودن به آن دچار نبوده و48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شود به شرط آنکه در دوره کمون آن هم نبوده باشد.عفونت های بیمارستانی یک مشکل جدی مراکز بهداشتی درمانی می باشند و هرساله هزینه های زیادی را به بیماران ومراکز بهداشتی درمانی تحمیل می کنند. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته میزان این عفونت ها حدود 10% موارد بستری ودر کشورهای در حال توسعه حدود 25% تخمین زده می شود. میزان عفونت بیمارستانی در یک مرکز بهداشتی درمانی نشان دهنده کیفیت خدمات ارائه شده در آن مرکز می باشد.

اهداف کلی کمیته کنترل عفونت بیمارستان عبارتند از:

1:کاهش میزان عفونت بیمارستانی

2:کاهش میزان مرگ و میر و هزینه های ناشی از عفونت بیمارستانی

3:ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی

 توالی برگزاری کمیته :

از مهمترین کمیته های بیمارستانی است و بایستی هر ماه یکبار طبق برنامه زمانبندی کمیته ها تشکیل گردد .

( قابل ادغام در کمیته اصلی یا سایر کمیته ها نمی باشد) .

 ترکیب اعضاء کمیته:

 • رئیس بیمارستان
 • مدیربیمارستان
 • معاون اداری ومالی
 • مدیر پرستاری
 • متخصص بیماریهای عفونی
 • متخصص پاتولوژی و آسیب شناسی
 • سوپروایزر کنترل عفونت
 • دبیر کمیته های بیمارستانی             

مسئولین  بخش ها برحسب نیاز و مورد

شرح وظایف کمیته :

 • اجرای دستورالعمل های کنترل عفونت در اعتبار بخشی
 • به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روش های کنترل عفونت
 • جمع آوری منظم و تحلیل داده های نظام مراقبت عفونت های کسب شده از بیمارستان و اثربخشی برنامه
 • نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستان به مدیران و واحد ها
 • گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمان های مرتبط
 • گزارش بیماری های واگیر و غیر واگیر و موارد جدید به سازمان های مرتبط
 • پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیط های بیمارستانی و روش های صحیح استریلیزاسیون در بیمارستان
 • نظارت و پی گیری نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی

شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت:

1. شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش .

2. بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني .

3. همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكار ي سوپروايزر آموزشي .

4. شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود .

5. تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت .

6. ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان .

7. نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت .

8. بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائمي باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم .

9. تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت .

10. نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور .

11. نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود .

12. همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستاي .

13. شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه .