آموزش سلامت در ساده ترين تعريف یعنی «آموزشي كه منجر به ارتقای رفتار بهداشتي فرد شود».

نكته مهم در اين تعريف، تغيير رفتار است، نه افزايش اطلاعات؛ و اگر چه آموزش سلامت اكثراً با ارائه اطلاعات بهداشتي آغاز مي شود، اما موفقيت آن زماني است

كه بتواند رفتاري مناسب با سلامت فرد و جامعه را جايگزين رفتار غلط غير بهداشتي کند. 
بنابراين، جنبه «رفتار» در آموزش سلامت اهميت بالایی دارد و بدون تامين رفتار بهداشتي مناسب، آموزش سلامت كامل نخواهد شد. 

 بر اساس رويكرد جديد آموزش سلامت، هر جامعه داراي عقل جمعي است و مردم در تشخيص و حل مشكلات شان توانايي و تفكر و اقدام سازنده دارند و

آموزش سلامت بايد به جاي مداخله، تاكيد خود را بر درگير كردن جامعه در حل مشكلات بهداشتي خويش متمرکز کند.

يكي از اولويت هاي نظام سلامت در كشور، توسعه و فرهنگ سازي آموزش بيمار و مددجو در جهت توسعه خود مراقبتي است كه مي تواند مزاياي زير را براي نظام سلامت و بيماران به همراه داشته باشد.

اختيارات :

۱-جلب همكاري ، مشاركت و هماهنگي درون و برون رشته اي با ساير اعضاي تيم سلامت براي طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي

۲- همكاري با كميته دانشگاهي جهت ارزيابي كيفيت خدمات آموزش سلامت و شناسايي نقاط قوت و ضعف

۳-همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

شرح وظايف سوپروایزر آموزش  سلامت

سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي – درماني ، توانبخشي و پژوهشي را  تحت نظارت مدير پرستاري در جهت  اهداف سازمان بر عهده دارد . شرح وظايف سوپروايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير ميباشد.

۱-    انجام نياز سنجي و تعيين اولويت هاي آموزش به بيمار متناسب با هر گروه از بيماراني كه نيازمند آموزش خاص هستند.

۲- تدوين طرح درس و برنامه ريزي بر اساس نياز سنجي آموزشي : آموزش هاي مربوط به سير بيماري ، نكات تشخيصي درماني ، پيشگيري از بيماري ، پيشگيري و كنترل عوارض ، نحوه مراقبت  از بيمار ، روش هاي خود مديريتي و خود مراقبتي در سلامت و بيماري ، بازگشت به فعاليت هاي روز مره ، سازگاري و تطابق با بيماري ، نوتواني و توانبخشي ، مراقبت هاي دارويي ، حفظ ايمني بيمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه هاي آموزشي مدون طراحي و تدوين نمايند.  

۳- تهيه مطالب و رسانه هاي آموزشي و كمك آموزشي شامل كتاب ، جزوات ، پمفلت و پوستر هاي بهداشتي ، فايل صوتي تصويري و نظاير آن

۴-  شناسايي و معرفي منابع و امكانات موجود و جديد و مدرن و تجهيزات و تسهيلات  آموزشي به روز

۵-  برگزاري انواع جلسات اموزش انفرادي و گروهي از جمله آموزش چهره به چهره ، جلسات مشاوره و پيگيري بيماران ، بحث و آموزش هاي گروهي ، كنفرانس ، ميز گرد ، سمپوزيوم

۶_    تدوين برنامه عملياتي واحد به صورت ساليانه

۷_ تهيه و تنظيم برنامه هاي اجرايي به صورت ماهيانه

۸_   تهيه ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزش سلامت

۹_    حضور فعال در كميته آموزش به بيمار به عنوان دبير كميته

۱۰_  گزارش پيشرفت برنامه به مقام مافوق در كميته دانشگاهي

۱۱_ ارائه پيشنهاد بودجه به مديريت پرستاري

۱۲_  تهيه و گزارش عملكرد مطابق با برنامه

۱۳_   شركت در برنامه هاي مرتبط با آموزش به بيمار با هماهنگي مدير پرستاري

۱۴-   ثبت و گزارش كلي فعاليت ها و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

۱۵-   همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني ، كنترل عفونت  و آموزشي در امر آموزش 

مسئوليت ها :

۱-  توانمند سازي نيروي انساني از طريق سازمان دهي و حمايت از برنامه هاي باز آموزي و آموزش ضمن خدمت براي نيرو هاي شاغل

۲_    ترويج رويكرد آموزش به بيمار و فرهنگ سازي در اين زمينه

۳_  طرح مشكلات در كميته آموزش به بيمار و ارائه راهكار هاي مداخله اي جهت حل مشكلات و تصميم گيري جهت برنامه ريزي آموزشي

۴-  پايش و ارزشيابي  مستمر و تعيين ميزان اثر بخش بودن آموزش هاي ارائه شده

۵_   بررسي و تعيين شاخص هاي آموزش به بيمار و برنامه ريزي اصلاحي در صورت نياز

۶-  ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش سلامت