سوپروايزر آموزشی خدمات پرستاري
نام ونام خانوادگي :          
خانم الهه جاقوری

مترون:38026247

سوپروايزر:38026235             

منشي:  4-38026231

مرتبه علمي: كارشناس پرستاري
رشته تحصيلي: پرستار
پست الكترونيك: JaghoriE1[@]mums.ac.ir         

 

 

دستوالعمل هاي آموزشي براي رفتار با بيماران
چگونه از بروز آسيب هاي مغزي جلوگيري كنيم؟
نكات آموزش بيماراني كه تحت عمل جراحي ديسك كمر قرار گرفته اند.
آموزش به بيماراني كه تحت عمل جراحي جمجمه قرار گرفته اند.
كنترل عوارض شنت گذاري و آموزش به اطرافيان بيمار
مراقبت از بيماران تحت عمل جراحي تعوض كامل مفصل ران
بيماراني كه تحت عمل جراحي ارتوپدي قرار گرفته اند.
آموزش به بيماران دچار زخم فشاري
مراقبت از بيمار تراكشني