الهه جاقوری

كارشناس ارشد پرستاري

JaghoriE1[@]mums.ac.ir  

مترون:    

051-38026247

  سوپروايزر:

051-38026235

منشي:

051-38026231-4

 

سوپروایزر آموزشی

۱-در اهداف کوتاه مدت روند تغییرات در این اهداف با اهمیت بیشتر،در مدت زمان کمتری به نتیجه می رسد که می توان به عنوان مثال:نیاز سنجی و ارزیابی تمامی پرسنل را هدف قرار داد تا علاوه بر بیان مشکلات ،انتظارات مقام مافوق را دریابند و در نهایت به یک جمع بندی در جهت اجرای هر چه بهتر خدمات برسیم.

2 - در اهداف کوتاه مدت می توان با تدوین برنامه توسعه فردی به درستی حیطه هایی را که پرسنل در آنها نیاز به آموزش دارند را تعیین نموده وبا متمرکز نمودن آموزش ها بر نیازهای واقعی پرسنل باعث افزایش اثربخشی و کاراآیی آموزش ها شد ودر نهایت باعث توسعه شایستگی ها و بهبود عملکرد آنها شد.

۳-در اهداف میان مدت که با دوره شش ماهه تا یکسال به نتیجه می رسد،می توان به این اهداف رسید.

۴-تدوین برنامه آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

۵-پیشنهاد تهیه کتب، مجلات ،جزوات اموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان

۶-در اهداف بلند مدت :از آنجائیکه مستلزم صرف زمان زیادتری می باشد و روند تغییرات در راستای انها به کندی صورت می گیرد می توان به این اهداف دست پیدا کرد.

۷ -   استقرارنظام آموزش سازمان یادگیرنده و دانشی

شرح وظایف :

۱-برگزاری آزمون های توانمندی بدو ورود

2 - تهیه کتابچه آموزشی بدو ورود

3- تهیه جزوات و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و بیماران

4 - برگزاری کلاس های آموزش

سوپر وایزر در گردش

شرح وظایف سوپروایزر بالینی براساس اصول مدیریت بشرح زیر می باشد :

1- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

2- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی 
3 -  همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین 
4 - ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری 
5  - مشارکت و همکاری در برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران 
6- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران 
7 - تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد ....واحدهای ذیربط 
8 - ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط 
9- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها 
10 -  ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد
12 -  شرکت در برنامه­های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر 
13 - شرکت در کمیته­های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و ...) )
14 -  تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ...) )
15 -  هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...
16 - نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری(رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و ...) )
17 - نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چک لیست و ...) )
18 -  بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق 
19 - هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقتبها
20 - ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها
21 - مشارکت و همکاری درجهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدید الورود با مقررات، خط مشی­ها، شرح وظایف و ... 
22 - ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق 
23 - ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی 
24- همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان 
25- همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه­های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری
26-  همکاری و مشارکت درارزشیابی برنامه­ها و خط مشی­های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده 
27- کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و .... 
28 -انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق