معاون آموزشي و توسعه آموزش بالینی بيمارستان :

دكتر سیدهادی سیدحسینیان، جراح و متخصص ارتوپدی

  مرتبه علمی:

استادیار   

  پست الكترونيك :

Hoseinianh[@]mums.ac.ir  

  موقعیت مکانی آموزش :

ساختمان واحد آموزش طبقه دوم

 تلفن مستقیم :

051-38026351 

051-38026352

051-8520028

داخلی :

351  - 352 

فعالیت های آموزشی بخش بالینی شامل موارد ذیل است:

بخش اول :

1 راند بخش

2 گزارش صبحگاهی

3 تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان ، کارورزان و دستیاران

4 برگزاری ژورنال کلاپ جهت دستیاران و فلوها.

5 آموزش سرپائی در درمانگاه های اتاق عمل و...

6 ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی و عملی و رفتاری

7 طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی

8- نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاه های آموزشی

9- نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضای هیات علمی

10- نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی

11- نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیات علمی (بخش از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام می گیرد)

12- ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تایپ مقالات ، تهیه اسلاید ، آنالیز آماری طرح های تحقیقاتی و مشاوره جهت تدوین طرح های تحقیقاتی با استفاده از برنامه های کامپیوتری.

بخش دوم:

1- تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی (کمیته های دانشجوئی – دستیاری – پژوهشی – درمانگاهی )

2- شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستان ها داشنگاه در جهت هماهنگی در امر آموزش

3- ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری ، آزمایشگاه و...

4- تنظیم فعالیت آموزشی بیمارستان و تهیه گزارش برای مراجع بالاتر

بخش سوم :

تجهیزات آموزشی

1- تشکیل کمیته مدارک پزشکی و نظارت بر کیفیت نگهداری مدارک

2- تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها

3 – نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان.

4- نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی ( سالن کنفرانس ، آمفی تاترو کلاس های درس )

5- تجهیز واحد سمعی و بصری جهت بکارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس های درس.

6- تجهیز پاویون دستیاران و دانشجویان و نظارت بر امکانات رفاهی و غذائی

بخش چهارم :

دانشجو، کارورز، دستیار، فلو

وظایف معاونین آموزشی بیمارستان ها در رابطه با آموزش گیرندگان شامل :

فول، دستیار ، کارورز ، دانشجو.

1- کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها

2- هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان با معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی و مدیران گروه های آموزشی براساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان ها

3- معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها.

4- نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی

5- نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهی کارکرد فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی .

6- نظارت بر اجرای انجام برنامه مقررات آموزشی.