مسئول واحد آموزش آقاي اميد رهبري RahbariO1[at]mums.ac.ir 
مسئول امور اداري واحد آموزش خانم زهرا صباغ

SabghZ1[at]mums.ac.ir 

تلفن: 2- 38026351 

فاکس:38520028

کدپستي: 37477-91666

 

شرح وظايف واحد آموزش

1-انجام كارهاي مربوط به حضور و غياب استاژرها و هماهنگي كلاس آنها با استافها و رزيدنتهاي ارتوپدي و بيمارستان قائم و تايپ سوالات آنها و ثبت نمرات آنها

2-انجام كارهاي مربوط به آسيستانهاي ارتوپدي و تايپ نامه ها و سوالات، طرحها و پايان نامه هاي آنها، ليست کشيک وبايگاني نامه هاي آسيستانهاي ارتوپدي در پرونده هايشان و ثبت مرخصي در سايت دانشكده

3-انجام كارهاي مربوط به استافهاي ارتوپدي و تايپ نامه ها و ثبت آنها در برنامه اتوماسيون اداري و بايگاني نامه ها، مقالات ، ليست کشيک، درست کردن اسلايد و ....

4-تايپ فرم ارتقاء براي پزشکان و جمع آوري مدارک آنها

5- گرفتن گرافهاي بيماران و ثبت آنها در برنامه دسترس و جداسازي آنها

6-انجام كليه اسكن هاي مربوط به پزشکان، آسيستانها و اسکن هاي که مربوط به واحد آموزش مي باشد.

7- تبديل عسكهاي بيماران به سي دي در مورد پزشكان و آسيستانهاي ارتوپدي

8-پاسخگوي به سوالات تلفني پرسنل تا حد داشتن اطلاعات مربوطه

9-هماهنگ کردن در مورد بيماراني که احتياج به پيوند استخوان دارند با بانك استخوان تهران

10-تايپ برنامه سمينارها و ارسال آن به بيمارستانهاي مختلف و هماهنگ كردن با شركت ها براي سمينار

11-Search کردن بعضي از مطالب و تصاويرها براي پزشکان

12-بايگاني نامه هاي دانشجويان پرستاري و غيره و هماهنگ كردن كلاسها براي گروههاي مختلف دانشجويان، پرستاري و ...

13-انجام كارهاي اداري واحد آموزش و گروه ارتوپدي و هماهنگي جهت دفترهاي گروه ارتوپدي در سه مركز امدادي- امام رضا و قائم و مكاتبات اداري با دانشكده پزشكي

14- همكاري با مركز تحقيقات و همكاري با بخشها

15-پاسخگويي به ارباب رجوع