ریاست

دکتر علیرضا محمودی قرایی

جراح و متخصص ارتوپدی


تلفن:1-38026120

فاکس:38549234

کدپستي: 37477-91666

     
سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1366
تخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران سال 1374

سوابق علمی
عضویت در انجمن ارتوپدی ایران

سوابق کاری
مسئولیت گروه ارتوپدی بیمارستان رضوی
مسئولیت گروه ارتوپدی بیمارستان طالقانی مشهد از سال 1386
معاون درمان بیمارستان طالقانی مشهد - سال 1393 - 1390
رئیس بیمارستان شریعتی مشهد - از سال 1396-1395