هدف اصلی از ایمنی بیمار : حفظ وارتقاء امنیت بیمار

کلید واژه:9 راه حل ایمنی بیمار

1. توجه به داروهای با نام وتلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی

2.توجه به مشخصات فردی بیمارجهت جلوگیری از خطا

3. ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

4. انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

5. کنترل غلظت محلول های الکترولیت

6. اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات

7. اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله ها

8. استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات

9.بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سلامتی

*کاری از واحد آموزش ایمنی بیمار

   کارشناس مسئول ایمنی بیمار

دکتر علیرضا محمودی قرائی

 کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار و مدیریت خطر

فاطمه صداقتی

 

تعریف شغل

" کارشناس مسئول ایمنی بیمار " به عنوان مسئول برنامه های ایمنی بیمار در سرتاسر بیمارستان بوده و پایش کلیه

فعالیتهای ایمنی بیمار را برعهده دارد.

شرح وظایف و مسئولیت ها

 • · مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان .
 • · هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان .
 • · تدوین،اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار با همکاری ذینفعان .
 • · شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارایه خدمات بهینه . خودارزیابی استانداردهای ایمنی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماردر بیمارستان .
 • · طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان .
 • · بررسی فرهنگ ایمنی بیمار برمبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن .
 • · شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان .
 • · همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع .
 • · نظارت بر ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان .
 • · شرکت و همکاری فعالانه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونگی راهبری موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیمار .
 • · شرکت و همکاری فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدیدکننده ایمنی بیمار و تحلیل ریشه ای آن وقایع .
 • · اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان .
 • · بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان .
 • · نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف
 • · مصاحبه با کارشناس مسئول ایمنی بیمار و کارکنان مؤید تفویض اختیارات متناسب با شرح وظایف وی می باشد.

تعریف شغل

" کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار و مدیریت خطر " به عنوان هماهنگ کننده برنامه های ایمنی بیمار در  سرتاسر بیمارستان بوده و در پایش کلیه فعالیتهای ایمنی بیمار با مسئول ایمنی بیمار بیمارستان همکاری میماید.

شرح وظایف و مسئولیت ها

 • · همکاری در تدوین، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار
 • · همکاری در خودارزیابی استانداردهای ایمنی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان
 • · همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن
 • · شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان
 • · همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی وتحلیل ریشه ای وقایع
 • · ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان
 • · راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار
 • · شرکت فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع
 • · اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان
 • · شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه
 • · بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان 
 • · گزارش به کارشناس مسئول ایمنی بیمار