مسئول : 5-38026124

فكس : 8549234

 

مسئول سمعي بصري
نام ونام خانوادگي :
آقاي امير محمدپور
پست الكترونيك:

MohammadpourA1[at]mums.ac.ir

 

 

وظايف واحد سمعي بصري

 

طراحي مواد و وسايل كمك آموزشي مورد نياز اعضاي هيات علمي دانشگاه اجرا و ارزشيابي آن در فرآيند ياددهي ويادگيري مهمترين هدف واحد سمعي و بصري است.

اين واحد از بدو تاسيس بيمارستان به عنوان يك مركز آموزشي تحت نظر مستقيم معاونت آموزشي و پژوهشي بيمارستان   آموزشي با كاركردهاي ذيل فعاليت دارد:

1-      تهيه اسلايد هاي آموزشي و تبديل اسلايدهاي قديمي به ديجيتال

2-      تهيه عكس و فيلم هاي آموزشي و فيلم از جلسات ، كنفرانسهايعلمي و بازآموزی های برگزار شده در بيمارستان

3-      اسكن تصاوير گرافي و شرح عمل بيماران

4-      تهيه پوسترهاي آموزشي

5-      آشنايي  اعضاي هيات علمي با ابزارهاي كمك آموزشي از قبيل،ديتاپروژكتور، اورهد، اسلايد، اپك و ساير امكانات كمك آموزشي

6-      همكاري در برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي در سطحبيمارستان و دانشگاه

7-      استفاده از امكانات كمك آموزشي در سمينارها، بازآموزي‌ها،كنفرانس‌هاي علمي آموزشي توسط اعضاي هيات علمي و سخنرانان

8-       مشاوره و راهنمايي اساتيد و دانشجويان در استفاده از كامپيوتروتكنولوژي هاي جديد آموزشي

9-       اسكن مدارک و مطالب آموزشي
 
10-   ارتباط با مركز تكنولوژي آموزشي و سمعي و بصري دانشگاه  جهت تبادل اطلاعات فني و آموزشي

11-   همكاري با سايت اينترنت بیمارستان

12-   تهيه فيلم هاي آموزشي از دستگاههای جدید جهت استفادهپرسنل بخصوص  ICUهای بیمارستان و تبدیل به VCD

 

در حال حاضر کلاسها و مكانهاي برگزاري كلاسهاي آموزشي مجهز به امكانات زير مي‌باشد :

1-      سالن كنفرانس      با ظرفيت 36 نفر

2-      سالن آمفي تاتر     با ظرفيت 54 نفر

سيستم صوتي ، ديتاپرژكتور، كامپيوتر، پرژكتور اسلايد، اورهد،

دوربين فيلمبرداري، دوربين عكاسي آنالوگ و ديجيتال، ويدئو، اسكنر، پرينتر