مسئول : 5-38026124

فكس : 8549234

 

 
عنوان تصوير دريافت آلبوم
ازديد آقاي دكتر منوري در هفته سلامت

   
بازديدآقاي دكتر مهرابي رياست سازمان نظام پزشكي

بازديدآقاي دكتر درخشان معاونت آموزشي دانشگاه

بازديدآقاي دكتر رجبي رياست دانشكده پزشكي مشهد

بازديدآقاي دكتر وحدتي معاونت دارو ودرمان دانشگاه

بازديد اقاي مهندس حشمت خان و آقاي دكتر خداپرست

 ارزشيابي واعتبار بخشي سالانه(1389)    
 بازديد رياست ومديريت بيمارستان امدادي
به همراه معاون ومدير درمان دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي
درخصوص درمان زائران پياده امام رضا (ع) سال 1390و1389
       
 
بازديد آقاي دكتر ابوالفضل جارياني و آقاي وحيد وزير زاده  عضو
كميته كشوري ترياژ وزارت بهداشت و درمان
   
 تصاوير نوروز 1390