ممیزی بالینی(clinical Audit ):

ممیزی بالینی فرآیندی است برای ارتقای کیفیت خدمات بالینی که از مجموعه ای از فعالیتهای به هم مرتبط تشکیل شده است .دراین فرآیند، استاندارد ارائه خدمات یا مراقبت مورد نظر تعیین و تدوین می شود، سپس وضعیت موجود بررسی گردیده و مواردی که عدم تطابق با استاندارد وجود دارد مشخص می شود در نهایت در مکانهاییاز اختلاف، که امکان مداخله وجود دارد مداخله صورت گرفته و پس از یک بازه زمانی مناسب، به منظور ارزیابی میزان اثربخش بودن مداخله انجام شده، ممیزی مجدد انجام می شود به مجموعه این فرآیندها چرخه ممیزی بالینی گفته می شود.

 

در مورد ممیزی بالینی موارد زیر همواره باید مدنظر قرار گیرند:

·ممیزی بالینی فرآیندی برای ارتقای کیفیت است و بازرسی یا مچ گیری نیست

·برای انجام یک پروژه ممیزی بالینی همه ذینفعها باید در گیر شوند .

·ممیزی بالینی باید به قسمتی از فرهنگ سازمان تبدیل گردد.

·ممیزی بالینی عموماً فرآیندی بین رشته ای است و در سیر انجام آن رشته ها و بخش های مختلف باید درگیر شوند

·ممیزی بالینی هزینه اضافه تری به سیستم تحمیل نمی کند و به واسطه ارتقای کیفیت مجموعه، از هزینه های فعلی نیز خواهد کاست .

·ممیزی بالینی هدفی نیست که باید به آن نائل شویم ،بلکه فرآیندی است که باید به صورت روزمره در آن درگیر گردیم .

همه پزشکان مسئولیت دارند که به تک تک بیماران خدماتی مطابق با استاندارد و با بهترین کیفیت ارائه دهند و باید در این زمینه پاسخگو باشند . بنابر این لازم است که استانداردهای مراقبت ها را بدانند و بتوانند عملکرد خود را به حد استاندارد رسانده و مطابقت دائم آن با استاندارد ها را پایش نموده و اثبات کنند.

هریک از سازمانهای ارائه دهنده خدماتی با بهترین کیفیت مسول هستند و باید بتوانند این فرآیند را با تدوین و پایش استانداردها، عملی سازند همچنین باید اطمینان حاصل نمایند که ارائه دهندگان خدماتی که در استخدام آنها هستند به بهترین نحو وظایفشان را انجام می دهند .

از آنجا که در نگرش جدید همه ارائه دهندگان خدمات سلامت ملزم به حفط و ارتقا کیفیت و پاسخگویی در قبال آن گشته اند، حاکمیت بالینی به عنوان ابزار دستیابی به کیفیتی پاسخگو مطرح شده است با توجه به اهمیت پاسخگویی در قبال ارتقاء کیفیت در حاکمیت بالینی، ممیزی بالینی از اجزای اصلی این تفکر محسوب می شود در واقع حاکمیت بالینی به منظور حمایت از پزشکان و سازمانهای ارائه دهنده خدمات و در راستای ارتقاء کیفیت خدماتشان، ممیزی بالینی را معرفی کرده و ابزارهای مورد نیاز آن را فراهم نموده است .

 

در این فرآیند استاندارد ارائه خدمت با مراقبت مورد نظر تعیین و تدوین می شود ، سپس وضعیت موجود بررسی گردیده و مواردی که عدم تطابق با استاندارد وجود دارد مشخص می شود .

اجزای ممیزی بالینی شامل 5 مرحله زیر می باشد :

 

  1. تعیین استانداردها ( جملاتی ساختارمند که بیان می دارند بیماران چگونه باید درمان شوند و خدمات سلامت چگونه باید ارائه گردد)
  2. بررسی وضعیت موجود
  3. مقایسه وضعیت موجود با استاندارد ها
  4. اعمال تغییر در صورت لزوم
  5. انجام مجدد چهار مرحله قبلی جهت اطمینان از بهبود کیفیت فرآیند مورد نظر