مدیریت منابع انسانیHuman ResourceManagement

مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان ، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان.

مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است.نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای مدیریت کارکنان ، مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شود. مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی‌تر و جدید‌تری را در مدیریت نیروی انسانی در نظر می‌گیرد.

 

تعریف

مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند (نو و دیگران 2000، 4).

مدیریت منابع انسانی عبارتست از رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست‌یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند (آرمسترانگ 1993، 33-34).

مدیریت منابع انسانی فرایندی شامل چهاروظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی است (دی سنزو و رابینز 1988، 4) مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت کارکنان سازمان (اسکارپلو و لدوینکا 1988، 4).

مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان.

برای مثال این سیاست‌ها و اقدامات دربرگیرنده موارد زیر می‌شود:

· تجزیه و تحلیل شغل (تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان)

· برنامه‌ریزی منابع انسانی و کارمندیابی

· گزینش داوطلبان واجد شرایط

· توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام

· مدیریت حقوق و دستمزد (چگونگی جبران خدمت کارکنان)

· ایجاد انگیزه و مزایا

· ارزیابی عملکرد

· برقراری ارتباط با کارکنان (مصاحبه، مشاوره و اجرای مقررات انضباطی)

· توسعه نیروی انسانی و آموزش

· متعهد نمودن کارکنان به سازمان (دسلر 1381، 2)

 

بیماران حق دارند که توسط کارکنانی حرفه ای با مهارت ها وتخصص ها ی مرتبط و به روز،تحت مراقبت قرار گیرند.

 

یکی از حیطه های مدیریت منابع، مدیریت کارکنان است. با انتخاب صحیح نیروی انسانی ، می توان صحیحی برای سازمان تدارک دید.

 

محور فعالیت های این حیطه شامل :

  • وجود نظام تشویق کارکنان ایجاد نظامی برای توجیه نیروهای جدیدالورود شامل (معرفی کلی بیمارستان ، شرح وظایف پرسنلی ، معرفی دستورالعمل ها و تجهیزات بخش ها)
  • جای گذاری هر فرد در جایگاه خودش
  • ایجاد نظام رضایت سنجی کارکنان (تهیه فرم رضایت سنجی ، انجام اقدامات مداخله ای بر اساس نتایج)
  • سلامت کارکنان (تهیه پرونده بهداشتی و اجرای پروتکل needle stick شدن کارکنان)
  • انجام و تدوین برنامه توسعه فردی برای کارکنان بالینی

 

 

برنامه توسعه فردی در واقع فرآیندی است که به فرد کمک می کند که به دانسته ها ، عملکردها و موفقیت های خود فکر کند و برای توسعه و پیشرفت فردی ، آموزشی و شغلی خود برنامه ریزی کند.