يک جنبه مهم از حاکمیت بالینی است ، تیم حاکمیت بالینی باید از اهمیت پاسخگو بودن نسبت به بیماران و همراهان آنها آگاه باشد و به سه اصل زیر توجه داشته باشد .

  • مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات ارتباطی
  • بیمار به عنوان شریک
  • وجود فرهنگ انعطاف پذیری و مشارکتی

 

نکته اساسی این است که در سازمان باید مکانیسمی جهت جمع آوری نظرات و پیشنهادات بیماران و همراهان بیمار وجود داشته باشد و رضایت سنجی از بیماران به شکل منظم انجام شود.

تکریم بیمار و همراهان :

مشتري مداري، افزايش رقابت، تغييرات سريع فن آوري و جهاني شدن مفاهيم جديدي هستند که جهان امروزي را به شدت تحت تاثير قرار داده اند و آن را از جهان پيشين متمايز کرده اند؛ به گونه اي که ديگر نمي توان با انديشه هاي قديمي در جهان رقابتي جديد زندگي کرد. در چنين شرايطي بيشتر سازمان ها پي برده اند که اگر مي خواهند در دنياي رقابتي کنوني بقا داشته باشند بايد به سمت مشتري مداري، جلب رضايت مشتري و خدمت رساني به مشتري حرکت کنند.

در سیستم بهداشت و درمان افزایش میزان آگاهی اقشار جامعه نسبت به مسائل بهداشتی و درمانی و کیفیت مراقبت ها از یکسو و فزونی مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی از سوی دیگر سبب شده است که متقاضیان اینگونه خدمات با حیطه و انتخاب گسترده تری،خدمات درمانی مورد نظر را مطالبه نمایند و در عرصه رقابت موجود،سازمانی موفق خواهد بود که تلاش بیشتری در جهت جلب رضایت مشتریان خود داشته باشد.


 

 

آموزش به بيمار

مراقبت هاي قبل و بعد از عمل

دستورالعمل بهداشتي براي عيادت

مراقبت قبل از عمل

تراكئوستومي

ترومبوز وريد عمقي

تعويض كامل مفصل ران

توصيه اول براي جراحي ديسك كمر

فيكساتور

قالب گچي

شكستگي استخوان ترقوه

وبا

بهداشت دست