آموزش و یادگیری Education and Training
امروزه آموزش به عنوان يكي از مكانيزم هاي اصلي توسعه منابع انساني د رحوزه سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي مورد توجه بسياري از صاحبنظران ومسئولين و مديران آموزش قرار گرفته است. آنچه بويژه در سازمانها، و بنگاه هاي بزرگ از اهميت فراواني، برخوردار است جهت گيري فعاليت هاي آموزشي به سمت ديدگاه هاي سيستمي و نگرش هاي استراتژيك مي باشد كه ضرورت آن با توجه به شرايط نوين جهاني، فن آوريهاي پيچيده، سرمايه دانش و تغيير در مشاغل دو چندان مي نمايد. تلفيق و تمركز نگرش سيستمي و جهت گيري استراتژيك با كاركردهاي اصلي سياست گذاري ، برنامه ريزي و اجرا و ارزشيابي آموزشي چرخه آموزش در سازمان ها را هدفمند ، عقلايي، پويا و انعطاف پذير مي نمايد.
 
 
 
آموزش مداوم بر اساس نیازهای حرفه ای پرسنل از اصول مهم حاکمیت بالینی است . این کار را می توان با روشهای مصاحبه و پرسشنامه و در عین حال با استفاده از نیازهای هر شغل انجام داد به عنوان مثال :
 

 

  • تخصیص زمان آموزش جهت کارکنان
  • استراتژی و برنامه عملی مشخص
  • مدیریت آموزشی
  • استفاده از نتایج آموزشی جهت برنامه ریزی آموزشی

 

آموزش به همكار

حاكميت باليني

ارتقاء شغلي

ايمني در بيمارستان
ارتباط صحيح با كودك
بهداشت دست
آرگونومي كار با كامپيوتر
احياء قلبي
الكتروشوك
پسماندهاي بيمارستاني
توصيه بهبود عملكرد
تب كنگو
كيست هيداتيت
تلفيق دارويي
چك ليست جراحي ايمن
ميكروونت
هپاتيت
هپاتيت B